top of page

Mae ‘Iron Man’ yn ymgymryd â Marathon Eryri i godi arian i elusen iechyd meddwl yn Wrecsam.

Mae triathletwr Ironman 2023, Ash Wilkes, yn ymgymryd â Marathon heriol Eryri er budd elusen iechyd meddwl leol, Advance Brighter Futures (ABF).


Ash Wilkes yng Nghystadleuaeth Ironman 2023.


Ers colli ei rieni, mae Ash wedi anelu at gefnogi elusennau ac achosion y byddai ei rieni wedi’u dewis ac mae wedi cwblhau digwyddiad elusennol bob blwyddyn er cof amdanynt, i helpu i gadw eu hetifeddiaeth yn fyw. Mae Ash yn agored i rannu ei stori am ei frwydrau personol gydag iechyd meddwl a pham mae Advance Brighter Futures yn achos sy'n agos at ei galon.


Meddai Zoe, Swyddog Datblygu Busnes ABF, “Rydym wedi bod yn helpu pobl i wella eu hiechyd meddwl ers dros 30 mlynedd, gan eu cymhwyso i fyw bywydau mwy bodlon a meithrin gwytnwch ar gyfer dyfodol mwy disglair. O ran iechyd meddwl, rydyn ni’n gwybod nad oes ffon hud, ond rydyn ni’n sefydliad angerddol ac ysgogol sy’n gwrando ar y bobl rydyn ni’n eu cefnogi, yn poeni amdanyn nhw ac yn credu ynddynt.”


Dywed Ash, “Mae hwn yn achos sy’n golygu llawer iawn i mi. Ar ôl goresgyn PTSD, Iselder a Phryder, rydw i ‘n wir gredu y dylai pawb gael y cyfle i siarad. Fe wnaeth therapi siarad gyda ffrindiau, teulu a gweithwyr proffesiynol, achub fy mywyd rhag dwylo fy hun. Roeddwn yn hynod ffodus i gael ffrindiau a theulu i agor i fyny iddynt ar y dechrau (pan wnes i o'r diwedd gwneud hynny) ac i fy arwain tuag at gael cymorth proffesiynol. Roeddwn i hyd yn oed yn fwy ffodus i fod mewn sefyllfa lle gallwn dalu amdano…opsiwn sydd ddim ar gael i gymaint o bobl. Mae ABF, yn fy marn i - a byddwn yn dweud yn hyderus, yng ngolwg llawer - yn elusen achub bywyd sy'n haeddu pob cymorth y gallent i gael i ddarparu eu gwasanaethau lefel nesaf i'r bobl sydd eu hangen fwyaf."Ash Wilkes.


Yn ddiweddar mae Ash wedi cwblhau cystadleuaeth egnïol Ironman yr Eidal, ond hyd yn oed gyda bron dim amser i wella, nid oes dim yn ei atal rhag cymryd yr her Marathon Eryri, i godi arian at achos gwych.


“Mae ein gwasanaeth iechyd wedi’i lethu ac mae angen cyllid ar elusennau fel hyn. Byddaf yn gwneud yr impiad ac yn ymgymryd â Marathon Eryri - ond os gallwch chi sbario punt heddiw, byddai eich cymuned yn ddiolchgar! Gadewch i ni ledaenu’r gair a gofalu am ein gilydd.”Ash Wilkes yng Nghystadleuaeth Ironman 2023.


Dywedodd Zoe, “Fel elusen fach, leol, rydym yn ddiolchgar am unrhyw gefnogaeth gan ein cymuned, felly mae’n golygu’r byd i ni pan fydd pobl yn dewis codi arian ar ran ABF. Ynghyd â'r ymwybyddiaeth y mae Ash yn codi ynghylch iechyd meddwl, bydd yr arian a godir gan noddwyr yn mynd yn uniongyrchol i gefnogi pobl yn Wrecsam. Ni allwn ddiolch digon i Ash am fod yn ddewr a rhannu ei stori a hefyd derbyn yr her hon er budd ymwybyddiaeth iechyd meddwl ac Advance Brighter Futures. Dymunwn pob lwc iddo ar gyfer y ras! Mae codwr arian fel hwn yn ein helpu i barhau i ddarparu ein gwasanaethau a chyflawni ein cenhadaeth. Yn fwy na dim, rydyn ni eisiau sicrhau nad oes unrhyw un sy’n profi problemau iechyd meddwl byth yn teimlo eu bod ar eu pen eu hunain.”


Wedi’i sefydlu ym 1992, mae ABF yn elusen iechyd meddwl a lles fechan yn Wrecsam sy’n darparu gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol i gannoedd o bobl bob blwyddyn sy’n profi anawsterau iechyd meddwl, o ymyriadau lefel isel hyd at gefnogi’r rhai sy’n profi salwch meddwl difrifol a pharhaus. Mae eu gwasanaethau’n cynnwys therapi siarad un-i-un, grwpiau cymorth i rieni, hyfforddiant un-i-un, gweithgareddau grŵp lles a hyfforddiant iechyd meddwl, i enwi dim ond rhai.


Mae Marathon Eryri wedi’i ethol yn Farathon Gorau Prydain ddwywaith. Mae’r llwybr heriol ac ysblennydd sy’n amgylchynu’r Wyddfa – copa uchaf Cymru – wedi gwneud hwn yn ddigwyddiad eiconig yn y calendr rhedeg. Cynhelir y ras ar ddydd Sadwrn Hydref 28 am 10:30 y.b. Os hoffech gefnogi Ash ac Advance Brighter Futures, gallwch ymweld â thudalen codi arian Ash yma i’w noddi ar gyfer Marathon Eryri: https://tinyurl.com/3rpaa686


I gael rhagor o wybodaeth am Advance Brighter Futures, gallwch ymweld â’u gwefan yma: www.advancebrighterfutures.co.uk


Comments


bottom of page