top of page

Fe’n cefnogwyd gan Sefydliad Steve Morgan drwy gydol argyfwng Covid-19…DiolchMae elusen iechyd meddwl a lles yn Wrecsam wedi gallu cynnig cymorth gwerthfawr i les rhieni drwy gydol argyfwng Covid-19 diolch i gyllid gan Sefydliad Steve Morgan.


Mae Advance Brighter Futures (ABF) wedi cefnogi pobl yn ardal Wrecsam ers dros 25 mlynedd i adeiladu bywydau hapusach a mwy boddhaus drwy wella eu lles meddyliol.

Sefydlodd ABF ei brosiect PRAMS (Rhiant Gwydnwch a Chydfuddio) yn 2014, sydd ar gael i famau a thadau a hoffai gael rhywfaint o gymorth ychwanegol drwy heriau bod yn rhieni newydd.


TALWYD CYLLID AM 4 AELOD NEWYDD O’R TÎM I HELPU 29 O BOBL


Dyfarnodd Sefydliad Steve Morgan £ 10,000 i’r elusen ar ddechrau’r broses gloi, a ganiataodd i ABF recriwtio pedwar aelod newydd o’n tîm:

  • Dau Gynghorydd cymwysedig i ddarparu ei wasanaeth Therapïau Siarad PRAMS ar-lein a thros y ffôn.

  • Dau anogwr ffordd o fyw iechyd meddwl.

Dywedodd Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF: “Ers mis Ebrill mae’r gronfa wedi ein galluogi i gefnogi 29 o bobl trwy sesiynau gwirio ffôn a sesiynau un i un ar-lein.


“Heb yr ymyriad ariannol cyflym gan Sefydliad Steve Morgan ni fyddem wedi gallu ymateb yn gyflym i’r pandemig presennol. Gyda’u cefnogaeth rydym wedi gallu addasu ein gwasanaethau i sicrhau bod y rhai y mae angen cymorth arnynt gyda’u hiechyd meddwl a’u lles yn Wrecsam yn parhau i dderbyn y gwasanaeth uchel o safon y maent yn ei adnabod ac yn ei ddisgwyl gan Advance Brighter Futures.”


“GWYCH I FOD YN ÔL”


Roedd gan un o’r Cwnselwyr ABF eisoes y cysylltiadau cryf â’r elusen , gan ddyddio’n ôl i 2013 pan ddaeth i’r elusen drwy waith myfyriwr.


Dywedodd Libby: “Mae Cefnogi ABF, ac mae bob amser wedi bod, yn brofiad mor bleserus a buddiol. Yn ddiweddar, neidiais ar y cyfle i gymryd rhan eto gydag ABF, gan weithio ar y prosiect PRAMS sy’n cynnig cymorth therapiwtig i rieni, ac mae fel nad wyf erioed wedi bod i ffwrdd.


“Mae’r sesiynau cwnsela yn cefnogi rhieni newydd, a rhieni i fod, i reoli eu hwyliau a/neu eu pryder isel. Yn fwy nag erioed yn ystod y pandemig mae’r cymorth hwn wedi bod yn bwysig iawn, ac mae gwaith therapiwtig wedi’i wneud o bell ar-lein, sy’n golygu y gall rhieni gael cymorth o’u cartrefi’n ddiogel. Ni all pandemig byd-eang hyd yn oed ein cadw yn ABF rhag ceisio helpu’r bobl rydym yn eu cefnogi!”


“MWY NA DIM OND CYLLIDWR”


Mae Sefydliad Steve Morgan wedi cefnogi’r elusen dros flynyddoedd lawer, ac ar hyn o bryd mae’n ariannu swydd gweinyddwr ABF, sy’n rôl hanfodol o fewn yr elusen.


Ychwanegodd Lorrisa: “Mae’n anodd rhoi mewn geiriau faint yn union y mae’r gefnogaeth wedi’i olygu i ni dros y blynyddoedd. Mae gwybod bod rhywun yn credu’n gryf yn y gwaith rydych chi’n ei wneud, a’i fod yn barod i’n cefnogi yn ystod y pandemig – pan oedd ei angen arnom yn fwy nag erioed – wedi ein codi’n aruthrol. Rydym yn gweld Sefydliad Steve Morgan yn fwy na dim ond cyllidwr, maent yn rhan o deulu ABF.”


Os credwch y gallech elwa o’r gwasanaeth PRAMS (Rhiant Gwydnwch a Chydfuddio), anfonwch e-bost atom drwy info@abfwxm.co.uk neu ffoniwch ni ar 01978 364777.

Comments


bottom of page