top of page

Mae elusen Wrecsam yn galw am gydraddoldeb ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd


Mae dydd Sul, Hydref 10fed yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2021, ac mae elusen iechyd meddwl a lles Wrecsam, Advance Brighter Futures (ABF) yn ychwanegu ei chefnogaeth i’r digwyddiad ledled y byd.


Thema eleni, a osodwyd gan Ffederasiwn y Byd ar gyfer Iechyd Meddwl, yw ‘Iechyd Meddwl mewn Byd Anghyfartal’, ac mae’n edrych ar sut mae amgylchiadau personol yn effeithio ar les. Mae ABF yn credu’n gryf y dylai cefnogaeth iechyd meddwl fod ar gael i bawb yn gyfartal, ac ni ddylai pethau fel cyfoeth a’r lleoliad rydych chi’n byw ynddo fod yn bwysig.


“DYLAI HELP FOD AR GAEL I BAWB, YM MHOBMAN”


Dywedodd Lorrisa Roberts, Prif Swyddog Advance Brighter Futures: “Mae thema eleni yn bwysig iawn, oherwydd mae’n edrych ar sut mae anghydraddoldeb mewn cymdeithas yn effeithio ar iechyd meddwl. Ni ddylai amgylchiadau personol rhywun fod o bwys o ran y gefnogaeth neu’r driniaeth a gânt; dylai help fod ar gael i bawb, ym mhobman. Mae’n broblem fyd-eang, ac mae’n rhywbeth y mae angen i ni i gyd dynnu sylw ato.


“Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd dros ben i rannau helaeth o’r gymdeithas, gyda chymaint yn poeni am dalu biliau a bwydo eu teuluoedd, ac mae hyn yn effeithio’n negyddol ar eu lles. Mae pandemig Covid-19 wedi gwaethygu llawer o’r sefyllfaoedd hyn, ac mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn tynnu at ein gilydd ac yn sicrhau bod pawb yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw.”


CYFLEOEDD I BOBL DDI-WAITH


Fel rhan o’i ymrwymiad i gefnogi pobl ar incwm isel, ar hyn o bryd mae gan ABF gyrsiau hyfforddi AM DDIM ar gael i drigolion di-waith yn Wrecsam.


Mae Ymwybyddiaeth Iechyd eMental yn gwrs ar-lein rhyngweithiol sy’n rhoi sylfaen wybodaeth i bobl gychwyn ar eu taith i ddeall iechyd meddwl.

Cyflwynir y cwrs trwy bedwar e-fodiwl, ac yna sesiwn fyw ar Zoom.


Gall pobl fynychu gweminar rhyngweithiol ar naill ai Hydref 14eg neu Dachwedd 9fed, a gofynnir i’r cyfranogwyr gwblhau tua dwy awr o ddysgu hunangyfeiriedig cyn eu gweminar. Mae’r ddau weminar yn digwydd 1 pm – 4pm.


Dywedodd Lorrisa: “Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o beth yw iechyd meddwl, beth yw salwch meddwl, a’r gwahaniaeth rhwng y ddau. Gall fod yn ddefnyddiol i unrhyw un sy’n ystyried gweithio yn y maes hwn, neu i rywun sydd eisiau gwella ei CV. ”


Gallwch archebu yma ar gyfer Hydref 14eg: https://www.peoplesfundraising.com/event/MHA-14Oct2021

Neu gallwch archebu yma ar gyfer Tachwedd 9fed: https://www.peoplesfundraising.com/event/MHA-9Nov2021


CYMORTH CYNTAF IECHYD MEDDWL


Mae ABF hefyd yn darparu hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Oedolion (eAMHFA) Cymru, gyda lleoedd cyfyngedig AM DDIM ar gael i drigolion di-waith yn Wrecsam.


Mae’r hyfforddiant hwn yn cynnwys dau weminar ryngweithiol (1 pm-4pm) ar 4ydd ac 11eg Tachwedd, gyda phum awr o ddysgu hunangyfeiriedig i’w gwblhau rhyngddynt.


Mae’r cwrs hefyd ar gael i unrhyw un sy’n gweithio neu’n byw yng Nghymru ar gost o £ 150, neu £ 58 â chymhorthdal i bobl sy’n gweithio yn y Trydydd Sector yn Sir Wrecsam.


Ychwanegodd Lorrisa: “Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yw’r help a ddarperir i berson sy’n datblygu problem iechyd meddwl, sy’n profi gwaethygu problem iechyd meddwl sy’n bodoli eisoes, neu mewn argyfwng iechyd meddwl. Rhoddir y cymorth cyntaf hyd nes y derbynnir cymorth proffesiynol priodol, neu nes bod yr argyfwng wedi’i ddatrys. Mae’n hyfforddiant gwerthfawr i ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr a gellir ei gwblhau o gyfleustra’ch cartref neu’ch swyddfa, heb yr angen i deithio, ac ar eich cyflymder eich hun.”

I ddarganfod mwy am y cynnig hwn, neu i archebu’ch lle ar y cwrs, ffoniwch 01978 364777 neu e-bostiwch info@abfwxm.co.uk


I ddysgu mwy am Advance Brighter Futures a’i wasanaethau, ewch i www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk

Commentaires


bottom of page