top of page

Arian y Loteri yn Helpu Elusennau Iechyd Meddwl i Gefnogi Hyd yn oed Mwy o Bobl Ar-lein


Llun – Phil Jones (Ymddiriedolwr ABF) a Gareth Bilton yn derbyn y siec gan Gronfa Gymunedol Loteri Genedlaethol Cymru


Mae elusen iechyd meddwl leol yn datblygu gwasanaeth ar-lein newydd i roi cyfleoedd i bobl gysylltu ag eraill a hybu eu lles, diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru.


Mae’r elusen iechyd meddwl a lles yn Wrecsam, Advance Brighter Futures (ABF) wedi bod yn cefnogi pobl yn y gymuned leol ers dros 25 mlynedd. Oherwydd pandemig Covid-19, bu’n rhaid i ABF addasu’n gyflym i ddiwallu anghenion pobl a chynnig mwy o wasanaethau a chymorth ar-lein.


Defnyddiodd y staff eu menter a defnyddio llwyfannau ar-lein fel Zoom a Facebook Live i gynnig gwasanaethau rhyngweithiol, ac mae pob un ohonynt wedi cael gwell derbyniad.


Ac yn awr diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bydd ABF yn gallu gwella eu cymorth lles ar-lein hyd yn oed ymhellach.

PROSIECT HALO NEWYDD WEDI’I WNEUD YN BOSIBL GYDAG ARIAN Y LOTERI GENEDLAETHOL


Mae ABF bellach yn ehangu ei gefnogaeth ar-lein drwy greu HALO (Help a Gwrando Ar-lein).

Mae Gareth Bilton, sy’n gweithio ar HALO yn esbonio: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth gan Gronfa Gymunedol Loteri Genedlaethol Cymru, a bydd yr arian hwn yn ein helpu i wella sut y gallwn gynnig cymorth ar-lein i bobl yn Wrecsam. Mae HALO ar gael i unrhyw un yn ardal Wrecsam dros 18 oed a hoffai wella eu lles a chysylltu ag eraill yn y gymuned leol drwy’r rhyngrwyd.”


CWBLHEWCH YR AROLWG HWN I HELPU I SIAPIO HALO


Ychwanegodd Gareth: “Gwrando ac ymateb yw rhai o’r egwyddorion allweddol sydd wrth wraidd yr hyn a wnawn yn ABF, a chyda hyn mewn golwg bydd y prosiect HALO yn cael ei ddatblygu o’r adborth parhaus a gawsom gan y bobl rydym yn gweithio gyda nhw.


“Rydyn ni eisiau i chi wybod bod eich llais yn bwysig i ni. Wrth i fesurau cloi i lawr yn rhwydd, mae arnom angen eich help i lunio’r cymorth y mae ABF yn ei ddarparu, y gallwch ei wneud drwy gymryd ein harolwg byr a rhoi eich barn i ni.


“Dim ond tua 5 munud y mae cwblhau’r arolwg yn ei gymryd ac mae’n bwysig iawn ein helpu i ddeall beth sy’n bwysig i bobl, fel ein bod yn gallu cynnig y gwasanaeth gorau y gallwn ei gynnig iddynt. Os cymerwch ran, cewch gyfle hefyd i ennill taleb Marks & Spencer gwerth £20 fel bonws ychwanegol.”


SESIYNAU RHYNGWEITHIOL A HWYL AR-LEIN AM DDIM


Mae ABF wedi bod yn cynnig cymorth ers dechrau’r pandemig drwy greu a darparu gweithgareddau lles ar-lein, gydag un o’r uchafbwyntiau’n dod bob wythnos bob prynhawn Mercher.


Dywedodd Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF: “Pan fu’n rhaid oedi ein gweithgareddau cyfarfod wythnosol oherwydd cloi i lawr, bu’n rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd eraill o gefnogi pobl. Dechreuwyd gweithgaredd lles ar-lein wythnosol o’r enw Wellbeing Wednesday, sy’n dechrau am 1pm bob dydd Mercher drwy dudalen Facebook ABF.


“Mae’r sesiynau rhyngweithiol a hwyliog hyn ar-lein bob dydd Mercher wedi cynnwys cwisiau, grwpiau celf a chrefft, gweithgareddau ar Nesáu, ynghyd â fideos lles a grëwyd gan dîm ABF.”


Roedd llwyddiant Dydd Mercher Lles yn ysbrydoli ABF i greu HALO, gyda chymorth ar-lein bellach yn ffordd hanfodol y gall pobl gael gafael ar gymorth o fewn yr elusen.


Eglurodd Lorrisa: “Mae cymorth ar-lein wedi rhoi cyfle i ni gyrraedd pobl nad ydym efallai wedi ymgysylltu â’n gwasanaethau o’r blaen a’n bwriad yw rhoi hyd yn oed mwy o gymorth iddynt wrth symud ymlaen.”


Gallwch gwblhau arolwg ar-lein ABF i anfon eich adborth a rhoi llun gwobr i ennill taleb M & S gwerth £20 drwy’r ddolen isod:

Comments


bottom of page