top of page

Datblygu adeilad elusen iechyd meddwl ar y trywydd iawn i gyflawni gwelliannau sylweddol


Mae datblygu adeilad cymunedol sy’n eiddo i’r elusen iechyd meddwl a lles Advance Brighter Futures (ABF) ar y trywydd iawn i gyflawni gwelliannau sylweddol a fydd o fudd i’r nifer fawr o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau’r elusen yn Wrecsam.


Mae ABF yn cefnogi dros 700 o bobl yn ac o amgylch Wrecsam a Sir y Fflint bob blwyddyn, gyda hyd at 100 o bobl yn cyrchu’r adeilad cymunedol bob wythnos (cyn-bandemig).


Dechreuodd y gwelliannau cychwynnol i 3 Belmont Road, Wrecsam ym mis Ionawr trwy uwchraddio’r addurn, goleuadau a dodrefn mewnol yn raddol. Rhoddodd Sefydliad B&Q £5,000 i’r elusen tuag at addurno a dodrefn, a gwnaeth llawer o gwmnïau lleol rhoi rhoddion neu helpu’r elusen i leihau ei chostau dros y misoedd diwethaf.


Dywedodd Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF: “Mae’n wych gweld pethau’n dod yn eu blaenau yn dda, ac rydyn ni’n diolch yn fawr i bawb sydd wedi ein cynorthwyo hyd yn hyn.


Mae rhodd y Sefydliad B&Q wedi bod yn bwysig iawn, ac mae yna llawer un arall sydd wedi helpu. Yn garedig, rhoddodd Don Hughes Electrical y ffitiadau golau LED a’u gosod, ynghyd â Triton Peak Limited a ddarparodd a gosod y bleindiau ffenestri yn hael i ni yn rhad ac am ddim. Gosododd Jackson Fire and Security system larwm tân newydd ac addurnwyd TJ Services, gyda’r ddau gwmni yn ein cynorthwyo i wneud arbedion. Mae tîm ystadau Coleg Cambria Yale hefyd wedi bod yn odidog ynghyd â thîm tir y coleg. Mae’r ddau wedi dod i’n cymorth pan mae angen gweithlu neu arbenigedd arnom. Mae pawb wedi bod yn anhygoel.


MAE GWAITH ADEILADU GWERTH £ 145K WEDI’I ARIANNU GAN LYWODRAETH CYMRU BELLACH AR Y GWEILL


Yn gynharach yn y flwyddyn dyfarnwyd £ 145,818 i ABF gan Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru tuag at y gost i wella ac ymestyn ei safle presennol. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i adeiladu estyniad deulawr, darparu ystafelloedd un i un ychwanegol, gwella rhai o’r cyfleusterau mewnol a chynyddu’r capasiti parcio ceir.


Mae’r elusen yn falch o fod yn gweithio gyda Malcolm Davies a’i Feibion fel y contractwr adeiladu a BluePrint fel y penseiri i gyflawni hyn. Mae’r ddau gwmni yn gweithio gydag ABF i sicrhau gwerth am arian ac i sicrhau datblygiad cyfleusterau rhagorol.


Mae’r gwaith adeiladu helaeth hwn wedi cychwyn yn ddiweddar, ac ar ôl ei gwblhau bydd yn caniatáu i’r elusen gynyddu ei gwasanaethau cymorth iechyd meddwl cymunedol ac ar yr un pryd leihau tagfeydd traffig yn ardal Belmont Road.


Ychwanegodd Lorrisa: “Mae’r Cyllid Grant Cymunedol yn caniatáu inni wneud rhywbeth anhygoel yn ein hadeilad a fydd yn trawsnewid ein gwasanaethau a’r gefnogaeth y gallwn ei ddarparu. Fel elusen fach, mae unigolion yn bwysig i ni. Mae’r croeso y mae pobl yn ei gael, a’r awyrgylch rydyn ni’n ei greu i bobl sydd angen help a chefnogaeth, yn gwneud gwahaniaeth enfawr.


“Nid yw ein hadeilad yn adlewyrchu’r safon y mae pobl yn ei haeddu, na’r amgylchedd rydyn ni am ei greu. Mae amgylchedd gwael yn cyfrannu at y negatifedd y mae pobl yn ei deimlo pan fyddant mewn trallod neu argyfwng. Nawr gallwn greu adeilad sy’n gyfeillgar i bobl i gyd-fynd â’r gefnogaeth iechyd meddwl o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar bobl ac a ddarperir gennym.


“Rydyn ni wedi cael Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a Lesley Griffiths ill dau yn ymweld ag ABF dros y misoedd diwethaf hefyd, sy’n dangos ymhellach ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ni, ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth hon.”


Dywedodd Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip Llywodraeth Cymru, Jane Hutt: “Mae Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru yn cefnogi rhai prosiectau lleol gwych i esblygu a thyfu i ddiwallu anghenion penodol eu hardal.


“Mae cynnig grantiau fel y rhain i brosiectau a arweinir gan y gymuned yn helpu i wella cyfleusterau mawr eu hangen, sy’n chwarae rhan mor bwysig ym mywydau pobl ledled Cymru. Rwyf am ddiolch i sefydliadau a gwirfoddolwyr y trydydd sector sy’n gweithio mor galed yn eu cymunedau i ddarparu cymorth a chefnogaeth hanfodol lle mae ei angen fwyaf – mae eich ymdrechion yn ysbrydoledig.”


I ddysgu mwy am Advance Brighter Futures a’i wasanaethau ewch i www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk

Comments


bottom of page