top of page

Elusen iechyd meddwl Wrecsam yn aros yn obeithiol am Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Hunanladdiad y Byd


*Rhybudd – mae’r swydd hon yn cyfeirio at deimladau hunanladdol*


Mae Dydd Gwener, Medi 10fed yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Hunanladdiad y Byd 2021; diwrnod lle mae sefydliadau a chymunedau ledled y byd yn dod at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth o sut y gallwn greu byd lle mae llai o bobl yn marw drwy hunanladdiad.


Dywedodd Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF: “Mae codi ymwybyddiaeth o hunanladdiad mor bwysig. Fel llawer o feysydd iechyd meddwl, nid ydym yn siarad digon am hunanladdiad. Gall pobl ei osgoi, teimlo ei fod yn dabŵ, yn frawychus ac ni fyddant yn siarad am eu teimladau na’u pryderon. Mae hyn yn gymaint o drueni oherwydd gellir atal marwolaeth rhag hunanladdiad, a gall hyd yn oed y pethau bach wneud gwahaniaeth.


“Y thema eleni yw creu gobaith drwy weithredu. Gallai hyn fod yn weithred rydych chi’n ei chymryd tuag at eich lles eich hun, neu’n weithred a wnewch i helpu rhywun arall sy’n mynd drwy gyfnod anodd. Gall rhywbeth mor syml â cherdded eich ci eich helpu i adnewyddu, felly mae hynny’n weithred y gallai rhywun ei chymryd tuag at eu lles eu hunain. Neu os ydych chi’n meddwl y gallai fod angen sgwrs ar ffrind, fe allech chi ofyn iddyn nhw a ydyn nhw am ddod am goffi. Dim ond ychydig o enghreifftiau yw’r rhain o’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth a gallant ein helpu i aros yn obeithiol.”


HYFFORDDIANT I STAFF A’R GYMUNED


Mae ABF wedi darparu hyfforddiant rhybuddion hunanladdiad i’w staff a’r gymuned ehangach ers 2015. Mae’r elusen wedi hyfforddi hwyluswyr sy’n darparu’r hyfforddiant o’r rhybuddion hunanladdiad drwy’r rhaglen safeTALK, sy’n sefyll am ‘rybudd hunanladdiad i bawb’.


safeTALK yw’r hyfforddiant atal hunanladdiad sydd efo’r tyfiant cyflymaf yn y byd, gyda dros 120,000 o bobl yn mynychu bob blwyddyn.


Dywedodd Lorrisa: “Yn anffodus, oherwydd cyllid cyfyngedig ac i sicrhau y gallwn redeg yr hyfforddiant yn rheolaidd, mae’n rhaid i ni ofyn am gyfraniad bach gan ein mynychwyr i helpu i dalu ein costau. Mae ein holl weithdai SAFETALK yn cael eu hysbysebu ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, fel y gallwch barhau i’w gwirio, neu gallwch e-bostio info@abfwxm i gofrestru eich diddordeb a byddwn yn rhoi gwybod i chi am fanylion ein cyrsiau nesaf cyn gynted ag y byddant ar gael.”


HYFFORDDIANT GWYCH AM DDIM I BOBL DDI-WAITH YN WRECSAM


Mae gan ABF hefyd Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (eMHA) sydd ar y gweill. Mae’r hyfforddiant hwn yn cynnwys modiwlau e-ddysgu ar-lein a gweminar ryngweithiol drwy Zoom, sy’n digwydd rhwng 1pm a 4pm ar 14 Hydref.


Mae’r cwrs ar gael i drigolion Wrecsam sy’n ddi-waith er mwyn helpu i ddod o hyd i waith, yn ogystal â chynorthwyo eu lles eu hunain.


Ychwanegodd Lorrisa: “Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o beth yw iechyd meddwl, beth yw salwch meddwl, a’r gwahaniaeth rhwng y ddau. Gall fod yn ddefnyddiol i unrhyw un sy’n ystyried gweithio yn y maes hwn, neu i rywun sydd am wella eu CV. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu i archebu lle ar yr hyfforddiant hwn, ffoniwch 01978 364777 neu e-bostiwch info@abfwxm.co.uk.”

Comentários


bottom of page