top of page

Elusen iechyd meddwl Wrecsam yn canmol ‘elusennau bach ond hanfodol’


Mae elusen iechyd meddwl a lles Wrecsam Advance Brighter Futures (ABF) am ddefnyddio Wythnos Elusennau Bach i godi ymwybyddiaeth o rôl bwysig elusennau bach yn eu cymunedau.


Mae Wythnos Elusennau Bach yn cael ei chynnal rhwng 14 a 19 Mehefin ac mae’n ceisio gwella gwybodaeth, cynrychiolaeth a chynaliadwyedd elusennau bach ledled y DU, sy’n neges y mae ABF yn ei chefnogi’n llawn.


Dywedodd Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF: “Mae elusennau bach mor bwysig gan y gallwn edrych ar y materion mawr sy’n effeithio ar ein cymunedau ein hunain. Un o brif themâu Wythnos Elusennau Bach yw ‘bach ond hanfodol’ ac mae mor wir. Pe na bai elusennau bach yn bodoli, byddai rhai o’r problemau lleol hyn yn cael eu hanwybyddu, ac ni fyddai pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.”


GWERTH ‘BACH’


Advance Brighter Futures oedd un o’r elusennau bach a gymerodd ran mewn ymchwil a ariannwyd gan Sefydliad Banc Lloyds a edrychodd ar gyfraniad, gwerth a phrofiadau elusennau bach a chanolig eu maint yng Nghymru a Lloegr.


Defnyddiwyd yr ymchwil hwn i lunio adroddiad ‘Gwerth Bach’, ac yn fwy diweddar adroddiad ‘Gwerth Bach mewn Argyfwng Mawr’ a archwiliodd sut yr ymatebodd elusennau bach yn ystod chwe mis cyntaf pandemig Covid-19.


Gellir gweld yr adroddiad llawn yma, ond nodwyd islawr rhai o’r prif bwyntiau:


• Dangosodd elusennau bach egni, hyblygrwydd a phroffesiynoldeb aruthrol i ddeall goblygiadau’r argyfwng ac i addasu’n barhaus i anghenion ac amgylchiadau sy’n newid yn barhaus • Canfu elusennau bach sawl ffordd o gynnal cyswllt dynol drwy siecio ar bobl, cadw mewn cysylltiad â hwy, a’u cysylltu â’i gilydd lle bynnag y bo modd • Mae gwaith elusennau llai yn ystod y pandemig wedi creu gwerth i unigolion a chymunedau drwy ganlyniadau personol sy’n gysylltiedig ag iechyd, iechyd meddwl ac arwahanrwydd cymdeithasol

• Mae gwaith elusennau llai yn ystod y pandemig wedi creu gwerth i’r economi yn wyneb dirwasgiad difrifol drwy barhau i gyflogi pobl leol, defnyddio cadwyni cyflenwi lleol, a chael gafael ar gyllid i gefnogi’r ymateb i argyfwng. • Mae’r argyfwng hefyd wedi cyflwyno tair set o heriau mawr i elusennau llai; natur gyfnewidiol anghenion defnyddwyr gwasanaethau a’r gymuned, heriau sefydliadol sy’n gysylltiedig ag adnoddau ariannol a dynol, a heriau sy’n gysylltiedig â chynnal perthynas â chleientiaid, gwirfoddolwyr a phartneriaethau allweddol.


Yn gyffredinol, mae’r ymchwil yn dangos sut, yn ystod cyfnod o argyfwng a newid, y mae llawer o elusennau bach wedi dangos gwytnwch anhygoel yn y ffordd yr oeddent yn ymateb i’r heriau.


Ychwanegodd Lorrisa: “Mae elusennau bach, fel ninnau, wedi cael eu profi’n fwy nag erioed oherwydd y pandemig ac rydym wedi gorfod bod yn greadigol i barhau i roi’r gefnogaeth sydd ei hangen ar bobl mewn sawl ffordd wahanol. Mae’n gyfnod lle mae elusennau bach wir wedi dangos eu gwerth a’u gwerth i’w cymunedau, ac rwy’n gobeithio y bydd pethau fel Wythnos Gwerth Elusennau Bach yn codi ymwybyddiaeth o’r gwaith anhygoel y mae elusennau bach wedi bod yn ei wneud – ac yn dal i’w wneud.”


Os ydych yn byw yn ardal Wrecsam ac yn cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl, gallwch ddysgu mwy am ABF a’r gwasanaethau sydd ar gael yma:

Ffôn: 01978 364777


Comments


bottom of page