top of page

Elusen o Wrecsam yn addo ‘Not Just Talk’ ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl


Rydym bellach yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (10-16 Mai), ac mae elusen iechyd meddwl a lles Wrecsam Advance Brighter Futures (ABF) yn galw ar bobl leol i gymryd rhan yn ei menter newydd ‘Not Just Talk’.


Mae Not Just Talk yn gyfle i bobl roi eu barn i helpu ABF i wella a gwella ei wasanaethau presennol, fel y gall ddiwallu’r angen cynyddol am gymorth iechyd meddwl yn Wrecsam a achoswyd gan bandemig Covid-19.


Mae’r arolwg ar agor nawr, a’r dyddiad cau i ddweud eich dweud yw dydd Gwener, 30 Gorffennaf. Gallwch gwblhau’r arolwg yma: AROLWG NID SIARAD YN UNIG

Mae’r arolwg ar gael yn Gymraeg yma: NID SIARAD YN UNIG Cymraeg

Mae’r arolwg hefyd ar gael yn Portiwgaleg yma: NID SIARAD YN UNIG Portiwgaleg

Mae’r arolwg hefyd ar gael mewn Pwyleg yma: NID SIARAD YN UNIG Pwyleg


Bydd sesiwn ymgynghori hefyd, y gall pobl ei fynychu ar-lein drwy Zoom. Bydd hwn yn digwydd ddydd Mercher, 23 Mehefin, 1.00pm-3.00pm. Gall unrhyw un sydd am fod yn bresennol wneud hynny yma: ZOOM LINK (ID cyfarfod: 974 5570 4215, Passcode: 424810)


“MAE BARN PAWB YN CYFRIF”


Dywedodd Cath Taylor, Swyddog Datblygu Busnes Advance Brighter Futures: “Mae’r 12 mis diwethaf wedi bod yn heriol i iechyd meddwl ac mae llawer o bobl wedi cael eu taro’n galed. Yn ABF rydym wedi parhau i gynnig ein gwasanaethau drwy gydol y pandemig, ond rydym am sicrhau ein bod yn dal i gyflawni’r pethau cywir yn Wrecsam i ddiwallu anghenion pobl.


“Rydym bob amser wedi bod yn glir bod ein gwasanaethau’n cael eu llunio gan anghenion pobl leol, ac efallai bod Covid wedi newid pethau iddyn nhw. Efallai eu bod yn chwilio am fath gwahanol o gymorth ac rydym am sicrhau bod gennym yr hyn y mae pobl yn chwilio amdano. Dyna pam mae angen i bobl gwblhau’r arolwg Not Just Talk, gan y gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon i wella’r hyn a wnawn. Rydyn ni eisiau i bawb gymryd rhan – does dim ots os ydych chi wedi defnyddio ein gwasanaethau o’r blaen ai peidio – mae barn pawb yn cyfrif.”“ROEDD ANGEN I MI GYMRYD RHEOLAETH”


Rhywun sydd wedi cael y pandemig yn heriol yw’r person lleol Darlene Conde. Cysylltodd Darlene ag ABF a dechreuodd fynychu ei sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar ar ôl i’w mam farw yn ystod 2020 gan ei bod yn cael trafferth ymdopi.


Dywedodd Darlene: “Roeddwn i’n gwybod bod angen i mi gymryd rheolaeth dros yr hyn y gallwn ei wneud i wella fy lles meddyliol. Y rhan anoddaf oedd codi’r ffôn a gweithredu ac roedd gennyf rif ABF yn fy ffôn am oesoedd cyn o’r diwedd mi wnes i yr alwad.


“Mynychais y cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar ac fe wnaeth fy helpu gymaint i roi pethau mewn persbectif a gadael i ychydig o bethau nad oeddent yn fy helpu. Tuag at wythnos 4 neu 5 yn y sesiynau, sylweddolais fod hyn o fudd mawr i mi, ac roeddwn yn gallu rhoi’r hyn yr oeddwn wedi’i ddysgu ar waith.”


“UNRHYW UN SY’N TEIMLO BOD ANGEN HELP ARNYNT – GOFYNNWCH AR UNWAITH”


Wrth i les Darlene wella, dechreuodd gydnabod sut roedd y grŵp wedi ei helpu. Dywedodd: “Fe wnaeth y grŵp fy helpu i ganolbwyntio, ac fe dorrodd yr unigrwydd ar ôl colli fy Mam.”

Mae Darlene yn parhau i ddefnyddio gwasanaethau cymorth ABF ac ychwanegodd: “Mae’r gefnogaeth rwyf wedi’i chael gan ABF wedi bod mor ddefnyddiol i mi ac wedi helpu i’m cadw i fynd, ac rwyf bellach yn aros am Therapïau Siarad a fydd hefyd yn fy ngalluogi i archwilio fy nheimladau gyda chwnselydd.


“Byddwn i’n dweud wrth unrhyw un sy’n teimlo bod angen iddyn nhw ofyn am help ‘gwnewch hynny os gwelwch yn dda’. Rwy’n gwybod ei fod yn un o’r pethau anoddaf i’w wneud, ond rydych chi’n berson cryf drwy adnabod bod angen cefnogaeth arnoch ac yn medru gofyn amdano.”


Os ydych yn byw yn ardal Wrecsam ac yn cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl, gallwch ddysgu mwy am ABF a’r gwasanaethau sydd ar gael yma:

Ffôn: 01978 364777

Comments


bottom of page