top of page

Gobaith ar y Fwydlen: Elusen iechyd meddwl leol a chaffi yn y Waun yn ymuno i godi ymwybyddiaeth a brwydro yn erbyn stigma.

Updated: May 30

Mae elusen iechyd meddwl o Wrecsam, Advance Brighter Futures (ABF), a chaffi menter gymdeithasol, Caffi Wylfa, wedi dod at eu gilydd i fynd i’r afael â stigma yn uniongyrchol, gan godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y gymuned.Dechreuodd y bartneriaeth gyda hyfforddiant atal hunanladdiad a gynhaliwyd gan ABF ar safle Caffi Wylfa ar ddechrau mis Ebrill, a ddarparwyd i aelodau o'r gymuned sy'n gweithio ac yn byw yn ardal y Waun.

 

Mae ABF, a sefydlwyd ym 1992, yn cefnogi cannoedd o bobl bob blwyddyn gyda’u hiechyd meddwl. Mae ABF yn ofod diogel i unrhyw un sy’n profi iechyd meddwl gwael, gan gynnig cymysgedd o wasanaethau un-i-un – fel hyfforddiant ffordd o fyw a chynghori – ynghyd â gweithgareddau grŵp llesiant, grwpiau hunan-eiriolaeth, a grwpiau cymorth i rieni. Maent hefyd yn defnyddio eu harbenigedd i gyflwyno hyfforddiant ymwybyddiaeth achub bywyd i sefydliadau a busnesau lleol.

 

Meddai Zoe Whitehead, Swyddog Datblygu Busnes yn ABF: “Mae gennym ni 32 mlynedd o brofiad o dan ein gwregys o gefnogi’r gymuned leol ac rydym yn ymfalchïo mewn bod yn sefydliad gofalgar. O ran iechyd meddwl, rydyn ni'n gwybod nad oes swynffon - ond rydyn ni'n gwrando ar bobl, yn wirioneddol yn poeni amdanynt ac yn credu mewn pobl. Rydyn ni’n angerddol am yr hyn rydyn ni’n ei wneud ac rydyn ni bob amser yn edrych ar ffyrdd y gallwn ni wneud mwy i helpu i ledaenu ymwybyddiaeth a mynd i’r afael â’r stigma sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.”Ewch i mewn i Gaffi Wylfa, menter gymdeithasol a chaffi lleol yn y Waun. Yn fwy na chaffi yn unig, mae Caffi Wylfa yn ymgorffori’r ysbryd o roi yn ôl, gan sianelu miloedd o bunnoedd bob blwyddyn i elusennau lleol a grwpiau cymunedol. Mae eu hethos o ail-fuddsoddi elw yn eu sefydliad ac yn y gymuned yn eu gosod ar wahân fel grym gwirioneddol er daioni.

 

Yn swatio ar Ffordd y Castell yn y Waun, mae Caffi Wylfa mewn lleoliad gwych dafliad carreg i ffwrdd o safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte. Tra bod ei agosrwydd at y tirnod hanesyddol yn ei wneud yn fan delfrydol am seibiant ar ôl mynd am dro hamddenol, mae gan Gaffi Wylfa brofiad uniongyrchol o’r effeithiau y gall iechyd meddwl gwael eu cael ar unigolion, teuluoedd, a’r gymuned gyfan.

 

Mae Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau Caffi Wylfa, Brian Colley, yn sôn am y profiad hwnnw, “Mae’r gweithwyr a’r cyfarwyddwyr yn ymwybodol o effaith iechyd meddwl gwael a’r effeithiau dinistriol y gall ei gael ar y gymuned leol. Dyma sydd wedi bod yn sbardun yng Nghaffi Wylfa, ynghyd â Chyngor Tref y Waun, i ymchwilio i’r hyn y gallem ei wneud i helpu.”

 

Cyfarfu Zoe a Brian am y tro cyntaf yng Ngwobrau Busnes a Chymuned Wrecsam (WBCA), dathliad o ragoriaeth leol ac effaith gymdeithasol dan lywyddiaeth cyflwynydd a gohebydd chwaraeon y BBC, Jason Mohammad. Yma yr enillodd Caffi Wylfa Fenter Gymdeithasol y Flwyddyn, sy'n dyst i'w hymroddiad i wneud gwahaniaeth. Cododd WBCA swm aruthrol o £20,000 y gwnaethant ei roi i'w helusennau a ddewiswyd yn ofalus, gan gynnwys Advance Brighter Futures.


Ar ôl i'r gwobrwyo ddod i ben, daeth y llawr dawnsio yn fyw a chyfnewidwyd cardiau busnes, gan osod y llwyfan ar gyfer partneriaeth gyffrous o'n blaenau.

 

Meddai Zoe, “Mae wedi bod yn bleser cwrdd â Brian a’r tîm yng Nghaffi Wylfa. Yn fuan ar ôl cyfarfod, sylweddolwn ni fod gan y ddau ohonom ymrwymiad i wneud ein rhan a chodi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl. Yn ABF, rydym wedi bod yn darparu hyfforddiant ers bron i 10 mlynedd, a chyda dealltwriaeth a gofal Caffi Wylfa am eu cymuned leol - yn ogystal â’u nifer uchel o ymwelwyr o dros 70,000 o ymwelwyr y flwyddyn - roedd yn ymddangos yn ddi-flewyn-ar-dafod y dylem weithio mewn partneriaeth. a gweld beth allwn ni ei wneud gyda’n gilydd i godi ymwybyddiaeth o fewn cymuned y Waun a thu hwnt.”

 

Mae'r gwaith hwn eisoes wedi dechrau gyda'r hyfforddiant ymwybyddiaeth hunanladdiad cyntaf a gyflwynwyd i aelodau cymuned y Waun, a ariannwyd gan Gaffi Wylfa a Chyngor Tref y Waun.


Mae'r hyfforddiant yn arfogi pobl i fod yn fwy effro i rywun sydd â meddyliau am hunanladdiad a gallu eu cysylltu'n well â chymorth pellach. Gan ddefnyddio model syml ond effeithiol, mae'r hyfforddiant yn grymuso pawb i wneud gwahaniaeth. Gyda dros 120,000 o bobl yn mynychu’r rhaglen bob blwyddyn ledled y byd, dyma’r cwrs hyfforddi ymwybyddiaeth hunanladdiad sy’n tyfu gyflymaf yn y byd.

 

Mae’r hyfforddiant i bawb a gellir ei ddarparu ar lefel gymunedol – sy’n golygu y gall eich cymydog, y grŵp cerdded lleol, neu’r person sy’n eich gwasanaethu yn y caffi lleol i gyd gael eu hyfforddi a dysgu’r sgiliau sylfaenol o ran sut i estyn llaw i rywun a helpu, I’w cadw'n ddiogel.


Dywed Brian Colley, “Ar ran yr holl fynychwyr, hoffwn ddiolch i Advance Brighter Futures. Rydyn ni i gyd bellach yn fwy gwybodus ac wedi ein hyfforddi i nodi a helpu rhywun sy’n cael amser caled gyda’u hiechyd meddwl. Rydym eisoes yn edrych i mewn i sut y gallwn godi mwy o ymwybyddiaeth yn y gymuned, ac i hyd yn oed mwy o bobl fynychu cwrs arall yn y dyfodol agos.”

 

Mae Zoe yn mynegi ei diolch, gan ddweud, “Rydym yn wirioneddol ddiolchgar i Wobrau Busnes a Chymuned Wrecsam, nid yn unig am yr arian hanfodol a godwyd, ond am ddod ag ABF a Chaffi Wylfa ynghyd. Mae’r bartneriaeth gydweithredol a ffurfiwyd y noson honno gyda Brian a’r tîm wedi ein helpu i gymryd camau breision i atal hunanladdiad yn ein cymuned, sy’n wirioneddol amhrisiadwy. Mae’n wych bod Caffi Wylfa a Chyngor Tref y Waun yn ymroddedig i’r achos, gan ein helpu i ddod â’r hyfforddiant hwn i’r gymuned, ac rydym yn edrych ymlaen at barhau â’r gwaith hanfodol hwn i gryfhau atal hunanladdiad, ac archwilio sut y gallwn barhau i godi ymwybyddiaeth ar draws Wrecsam a thu hwnt.”

 

I gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant gydag Advance Brighter Futures, neu i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth y maent yn ei ddarparu, gallwch ymweld â’u gwefan www.advancebrighterfutures.co.uk neu anfon e-bost atynt ar info@abfwxm.co.uk.

 

Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, angen cymorth ar unwaith, mae llinellau cymorth ar gael a all gynnig cymorth a chyngor 24/7:

 

Samariaid

Ffoniwch 116 123

 

Llinell Gymorth C.A.L.L

Ffoniwch 0800 132 737

 

Cymorth Iechyd Meddwl GIG 111

Ffoniwch 111 a dewiswch opsiwn 2

Gwaeddwch

Testun 85258

Comments


bottom of page