top of page

Gwelliant o £160k i adeilad elusen iechyd meddwl i gynnig ‘y safon y mae pobl yn ei haeddu’


Mae Advance Brighter Futures (ABF), Wrecsam, wedi derbyn £ 145,818 gan Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru tuag at gyfanswm y gost o £ 160,361 i wella ac ymestyn ei safle presennol; darparu ystafelloedd un i un ychwanegol a thoiled cwbl hygyrch, ailwampio cyfleuster cegin, gosod system larwm tân ardystiedig lefel 4 well a chreu parcio i ymwelwyr.

Mae Advance Brighter Futures yn elusen iechyd meddwl fach yn Wrecsam, sydd wedi’i lleoli yn ei hadeilad ei hun er 2000. Mae’r elusen yn cefnogi dros 700 o bobl o fewn ac o amgylch Wrecsam a Sir y Fflint bob blwyddyn, gyda hyd at 100 o bobl yn cyrchu’r adeilad cymunedol bob wythnos (cyn pandemig).


“GWAHANIAETH ENFAWR I’R GWASANAETH A’R GEFNOGAETH RYDYN NI’N GALLU EU DARPARU”


Dywedodd Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF: “Mae’r galw am gymorth iechyd meddwl wedi bod yn cynyddu trwy gydol pandemig Covid-19 ac rydym yn disgwyl i hyn barhau. Cyn cloi i lawr, byddai pobl yn dod i’r adeilad, ac nid oes gennym gyfleusterau un i un priodol ar gael i’w cefnogi. Roeddem yn rhedeg allan o le ac roedd yn rhaid i ni ddefnyddio ystafelloedd anaddas i gwrdd â phobl sy’n ceisio cefnogaeth.


“Yn amlwg, nid oedd hynny’n dderbyniol. Mae cefnogaeth o safon yn ganolog i bopeth. Mae’r croeso y mae pobl yn ei gael, a’r awyrgylch rydyn ni’n ei greu i bobl sydd angen help a chefnogaeth, yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Nid yw ein hadeilad yn adlewyrchu’r safon y mae pobl yn ei haeddu, na’r amgylchedd yr ydym am ei greu. Mae amgylchedd gwael yn cyfrannu at y negyddoldeb y mae pobl yn ei deimlo pan fyddant mewn cyfyngder neu argyfwng.


Bydd y Cyllid Grant Cymunedol hwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r gwasanaeth a’r gefnogaeth y gallwn ei darparu. Gobeithiwn y bydd cwblhau’r gwaith yn cyd-daro â ni yn gallu ailafael yn llawn yn ein holl gefnogaeth wyneb yn wyneb. Rydym wedi gweithio gyda phensaer i ddylunio’r defnydd gorau o’r lle.


“Rydyn ni’n trosi ystafell wydr yn estyniad deulawr, a fydd yn creu tair ystafell therapi un i un. Ar hyn o bryd dyma yw ein prif ystafell gyfarfod un i un sy’n addas I’r anabl, ond roedd y tywydd yn gyfyngiad mawr: pan oedd y tywydd yn wael, ni allem ei ddefnyddio oherwydd y glaw yn swnio ar y to; yn yr haf, roedd hi’n rhy boeth, ac yn y gaeaf, roedd hi’n rhy oer.

“Byddwn hefyd yn defnyddio cyllid i uwchraddio ein cegin a’n hystafell ymolchi sy’n hen ac yn hen fasiwn, ac i greu maes parcio i ymwelwyr.


“Mae elusennau bach yn gwneud gwahaniaeth enfawr i gymunedau lleol, gan gyrraedd pobl nad yw gwasanaethau prif ffrwd weithiau’n eu cyrraedd. Mae’r pellter rhwng y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a’r bobl sydd angen gwasanaethau, yn fach iawn. Mae sefydliadau cymunedol yn weithgar mewn digwyddiadau cymunedol lleol, ac mae pobl leol yn cyfeirio eu cymdogion at elusennau bach lleol, fel ninnau.


“Bydd y trawsnewid hwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ni ac i’r unigolion rydyn ni’n eu cefnogi. Fel elusen fach, mae unigolion yn bwysig i ni. Nawr byddwn yn gallu creu adeilad sy’n gyfeillgar i bobl i gyd-fynd â’r gefnogaeth iechyd meddwl o safon sy’n canolbwyntio ar dymuniadau y bobl sy’n defnyddio y wasanaeth.


“CYMORTH A CHEFNOGAETH HANFODOL LLE MAE EI ANGEN FWYAF”


Dywedodd Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip Llywodraeth Cymru, Jane Hutt: “Mae pandemig a llifogydd diweddar Covid-19 wedi tynnu sylw at rai heriau penodol o fewn cymunedau, fel iechyd meddwl a lles cymdeithasol. Mae ymrwymiad a rennir yn atgyfnerthu cymunedau bywiog, gofalgar, lle mae dinasyddion wedi’u clymu at eu gilydd gan gysylltiadau agos o gydweithrediad a gwaith tîm, mae anghydraddoldebau’n cael eu lleihau, ac mae’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein plith yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth.


“Mae Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru yn cefnogi rhai prosiectau lleol gwych i esblygu a thyfu i ddiwallu anghenion penodol eu hardal.


“Mae cynnig grantiau fel y rhain i brosiectau a arweinir gan y gymuned yn helpu i wella cyfleusterau mawr eu hangen, sy’n chwarae rhan mor bwysig ym mywydau pobl ledled Cymru. Rwyf am ddiolch i sefydliadau a gwirfoddolwyr y trydydd sector sy’n gweithio mor galed yn eu cymunedau i ddarparu cymorth a chefnogaeth hanfodol lle mae ei angen fwyaf – mae eich ymdrechion yn ysbrydoledig.


留言


bottom of page