top of page

Mae’n fis Ymwybyddiaeth Straen! Mae elusen iechyd meddwl leol yn dweud “gwyliwch am yr arwyddion”.

Updated: Jul 13, 2023


Mae dydd Iau, Ebrill 1af yn nodi dechrau Mis Ymwybyddiaeth Straen 2021 ac mae elusen iechyd meddwl a llesiant Wrecsam Advance Brighter Futures (ABF) eisiau i chi gadw llygad am unrhyw arwyddion y gallech fod dan straen gan mai dyma’r cam cyntaf tuag at wella eich lles eich hun.


Dywedodd Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF: “Mae straen yn effeithio ar gynifer ohonom, ac mae’r pandemig parhaus wedi cynyddu lefelau straen a phryder pobl yn sylweddol ymhellach dros y 12 mis diwethaf. Mae’n hawdd syrthio i’r arferiado anwybyddu’r hyn rydych chi’n ei deimlo, a gyda straen gall y pwysau gynyddu’n eithaf cyflym.


“Gwyliwch am unrhyw arwyddion y gallech chi fod dan straen, fel gwrthdaro a phobl heb unrhyw reswm, neu os ydych chi'n teimlo wedi blino'n lân neu wedi treulio drwy'r amser. Os ydych chi’n teimlo dan straen neu dan bwysau, mae mor bwysig cofio bod atebion ar gael – mae’n rhaid i chi ddod o hyd iddynt.


“Y cam cyntaf wrth ddod o hyd i ateb yw nodi achos eich straen. Er enghraifft, os nad ydych yn ymdopi yn y gwaith, gallai dweud ‘na’ i gymryd gwaith ychwanegol helpu. Bydd atebion yn wahanol i bob person, ond yn aml gall pethau syml fel mabwysiadu meddylfryd cadarnhaol, rhannu’r hyn rydych chi’n ei deimlo ag eraill, neu ddod yn fwy egnïol wneud gwahaniaeth.”


GWASANAETHAU ABF I HELPU GYDA STRAEN


Mae gan Advance Brighter Futures nifer o wasanaethau ar gael am ddim a all helpu pobl leol sy'n teimlo dan straen neu'n bryderus.


Mae ABF yn cynnal sesiynau grŵp di-dal ar Rheoli Straen a Gorbryder dros chwe wythnos. Cynhelir y sesiynau hyn ar Zoom ac fe'u cynlluniwyd i'ch helpu i reoli gwahanol gyflyrau emosiynol trwy archwilio achosion eich straen a'ch pryder. Disgwylir i'r rhai nesaf ddechrau'n fuan, gyda dyddiadau'n cael eu pennu ar hyn o bryd, a gall pobl gofrestru eu diddordeb mewn mynychu.


Mae prosiect HALO ABF yn cynnig sesiynau ‘Mellow Monday’ wythnosol am ddim (hefyd trwy Zoom) i roi dechrau ystyriol ac ymlaciol i’r wythnos. Mae gweithgareddau'n cynnwys ymarferion anadlu, ymarferion symud ysgafn, technegau myfyrio a defodau boreol ymlaciol eraill.


Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu un o’r rhain neu os hoffech ddarganfod mwy amdanynt, ffoniwch 01978 364777, neu e-bostiwch info@abfwxm.co.uk

Os ydych chi’n teimlo dan straen ond ddim yn teimlo bod y sesiynau grŵp hyn yn addas i chi, gallwch ffonio ABF i drafod pa rai o’i wasanaethau eraill y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt.


I gael rhagor o wybodaeth am Advance Brighter Futures ewch i www.advancebrighterfutureswrecsam.co.uk

コメント


bottom of page