top of page

Mae HALO yma i helpu…prosiect llesiant yn cynyddu ein gwasanaethau cymorth yn Wrecsam


Mae’r elusen iechyd meddwl a lles lleol Advance Brighter Futures (ABF) wedi ychwanegu sesiynau newydd at ei phrosiect HALO (Help and Listening Online) i gynnig cymorth mwy gwerthfawr yn ardal Wrecsam.


Mae ABF wedi bod yn gweithio gyda phobl yn y gymuned leol ers dros 25 mlynedd ac ers pandemig Covid-19, mae’r elusen wedi addasu i ddiwallu anghenion pobl drwy gynnig mwy o wasanaethau a chymorth ar-lein.


Diolch i gyllid gwerthfawr gan Gronfa Gymunedol Loteri Genedlaethol Cymru, mae prosiect HALO yr elusen wedi gallu cynyddu ei gefnogaeth ar-lein o unwaith yr wythnos, i gynnig sesiynau deirgwaith yr wythnos erbyn hyn.

Gan ddechrau o 2 Tachwedd ymlaen, gall pobl elwa o ddydd Llun ‘Ymlaclyd HALO’, Dydd Mawrth y Blas a Dydd Mercher Lles! Mae croeso i bawb ymuno yn y sesiynau ar-lein rhad ac am ddim, edrychwch ar dudalen Facebook ABF am fanylion, neu e-bostiwch info@abfwxm.co.uk


Cynhelir y tair sesiwn drwy Nesáu yn y cyfnodau wythnosol hyn:

• Dydd Llun Ymlaclyd – bob dydd Llun 9.30am-10.30am

• Dydd Mawrth y Blas – bob dydd Mawrth 4.30pm-5.30pm

• Dydd Mercher Lles – bob 1.00pm-2.00pm


Dywedodd Gareth Bilton, Swyddog Ymgysylltu ABF: “Rydym yn falch iawn o fod mewn sefyllfa i gynnig cymorth ar-lein drwy HALO ar draws tri diwrnod. Mae Lles dydd Mercher – sydd wedi bod ar waith ers cryn dipyn o fisoedd bellach – wedi cael cryn dipyn o sylw, ac mae arian Cronfa Gymunedol Loteri Genedlaethol Cymru wedi ein galluogi i ehangu ein prosiect, ac rydym yn falch iawn yn ei gylch. Bydd HALO yn llawer mwy ac yn well o hyn ymlaen.


“Mae dydd Llun yn ddechrau ystyriol ac ymlaciol i’r wythnos. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys ymarferion anadlu, ymarferion symud ysgafn, technegau myfyrdod a defodau eraill yn y bore ymlaciol, creu cyfle i glirio eich meddwl, ailgysylltu â chi eich hun a dod o hyd i heddwch.


“Mae dydd Mawrth yn flas o rywbeth newydd a gwahanol bob wythnos. Rydym yn mynd i gael ystod eang o bobl wych yn rhannu eu sgiliau gyda ni, gyda phob un yn anelu at eich grymuso i gynyddu eich iechyd a’ch lles eich hun tra’n cael ychydig o hwyl!


“A bydd dydd Mercher yn parhau i fod yn bethau fel cwisiau hwyliog neu sesiynau Paned a sgwrs lle gallwch gysylltu ag eraill am gymorth gan gymheiriaid neu gael sgwrs gyda ni un-i-un. Rydym hefyd yn gwneud gweithgareddau celf a chrefft lle mae croeso i bawb roi cynnig ar rywbeth creadigol. Mae yna lwyth i bobl gymryd rhan ynddynt.”


ROEDD DYDD LLUN YMLACLYD A DYDD MAWRTH Y BLAS YN CAEL EU “LLUNIO” GAN BOBL LEOL


Gan ei bod yn dod yn fwyfwy amlwg bod Dydd Mercher Lles yn rhoi cymorth gwerthfawr i bobl, roedd ABF yn awyddus i ddarganfod pa wasanaethau lles ar-lein eraill oedd eu hangen yn Wrecsam y gellid eu hychwanegu at y prosiect HALO.


Ychwanegodd Gareth: “Mae Advance Brighter Futures bob amser yn gwrando ar bobl leol ac rydym yn gwneud ein gorau i ddarparu gwasanaethau cymorth iddynt sy’n cyfateb i’w hanghenion. Er mwyn ein helpu i wneud hyn gyda HALO, crëwyd arolwg byr i bobl leol ei gwblhau. Aethom drwy eu holl adborth a dyma sydd wedi llunio ein dydd Llun Ymlaclyd a’n Dydd Mawrth Blasu.


“Hoffem ddiolch yn fawr i’r holl bobl a atebodd ein harolwg, ac mae’r cyflwyniadau newydd hyn mewn ymateb uniongyrchol i’r hyn y maent wedi’i ddweud wrthym. Byddwn yn parhau i edrych ar bobl leol i’n helpu i lunio atebion i fynd i’r afael â materion lles yn Wrecsam.”


Os hoffech fynychu unrhyw un o’r sesiynau ar-lein rhad ac am ddim , edrychwch ar dudalen Facebook ABF am fanylion, neu anfonwch e-bost info@abfwxm.co.uk

Kommentare


bottom of page