top of page

Roedd dathliad pen-blwydd elusen iechyd meddwl yn 30 oed yn llwyddiant mawr

Updated: Jul 19, 2023

Dathlodd Advance Brighter Futures (ABF) ei ben-blwydd perl ar ddydd Gwener, Hydref 7, gyda digwyddiad tŷ agored yn adeilad yr elusen iechyd meddwl a lles sydd newydd ei adnewyddu yn 3 Ffordd Belmont, Wrecsam.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr, gyda llawer o wynebau cyfarwydd a chyfeillgar yn dod at ei gilydd i ddathlu gwaith yr elusen yn y gymuned dros y 30 mlynedd diwethaf.


Roedd y gwesteion ar y diwrnod yn cynnwys staff, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr o’r gorffennol a’r presennol, cynrychiolwyr o sefydliadau lleol, pobl y mae ABF wedi’u cefnogi dros y blynyddoedd, a ffrindiau’r elusen.


“DIWRNOD I'W GOFIO”


Dywedodd Cadeirydd ymddiriedolwyr ABF, Rick Bedson: “Roedd yn ddigwyddiad gwych o’r dechrau i’r diwedd ac rwyf am ddiolch i Zoe a’r tîm am weithio mor galed i roi popeth at ei gilydd. Hyfryd oedd gweld cymaint yn bresennol ar y diwrnod gyda phawb mewn hwyliau mor wych. Cawsom hefyd weld rhai ffrindiau nad oeddem wedi’u gweld ers tro, ac ni allent gredu’r gwelliannau sydd wedi’u gwneud i’r adeilad. Yn gyffredinol, roedd yn ddathliad perffaith o bopeth ABF, sef yr hyn yr oeddem yn gobeithio y byddai, ac yn bendant yn ddiwrnod i’w gofio.”

“CYFLAWNIAD ANHYGOEL I’N ELUSEN”


Dywedodd Swyddog Datblygu Busnes ABF, Zoe Whitehead: “Mae 30 mlynedd yn gyflawniad mor anhygoel i’n helusen, ac roedden ni wir eisiau dathlu mewn steil, tra hefyd yn dangos y gwelliannau rydyn ni wedi gallu eu gwneud i’r adeilad. Roedd yn arbennig o hyfryd ei ddathlu gyda chymaint o’n gwesteion gwerthfawr, ac i hel atgofion dros y 30 mlynedd diwethaf. Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd at ddod â digwyddiad mor wych at ei gilydd i’r elusen, gan gynnwys yr holl staff, gwirfoddolwyr, busnesau/sefydliadau lleol a’r bobl rydym yn eu cefnogi.”


Ymhlith y gwesteion roedd AS Wrecsam Lesley Griffiths sydd wedi bod yn gefnogwr mawr i waith yr elusen dros y blynyddoedd.


Ychwanegodd Rick: “Roedd yn wych bod Lesley wedi gallu bod yn bresennol gan ei bod wedi bod yn gefnogol iawn i ni ers blynyddoedd lawer. Gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad mawr i ni drwy ei Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol, sydd wedi ein galluogi i wella safon ein cyfleusterau yn aruthrol, felly roedd yn addas iawn dathlu gyda hi.”

DIWRNOD BODOLIG!

Agorodd Rick a Rowena (Swyddog Ymgysylltu a Hyfforddwr Ffordd o Fyw) yr adeilad sydd newydd ei adnewyddu yn swyddogol gyda seremoni torri rhuban. Yna cafwyd araith groesawgar gan Rick a Vicky Wright (Prif Swyddog Dros Dro).


Nesaf, datgelwyd mai’r gwestai VIP annisgwyl oedd Becca Butler, a oedd wedi defnyddio gwasanaethau’r elusen o’r blaen. Adroddodd ei stori ysbrydoledig cyn arddangos ei dawn trwy ganu ‘She used to be mine’ o’r sioe gerdd ‘Waitress’, a ‘Somebody to love’ o’r sioe gerdd ‘We Will Rock You’.

Esboniodd Becca yn ei stori sut y gwnaeth ei hiechyd meddwl gwael ei hatal rhag gallu gwneud y pethau roedd hi'n eu caru - fel canu ac actio - ond rhoddodd dod at ABF ei hyder yn ôl iddi. Hwn oedd y tro cyntaf iddi berfformio fel ‘Becca’ ers dros ddwy flynedd.


Esboniodd Zoe: “Cafodd yr ystafell gyfan ei symud gan berfformiad emosiynol Becca, ac roedd rhai hyd yn oed wedi eu symud i ddagrau. Hoffai’r elusen estyn diolch arbennig iawn i Becca am rannu ei stori a pherfformio i ni a’n gwesteion ar y diwrnod. Roedd yn uchafbwynt go iawn.”


Yna yn ddiweddarach, siaradodd un o aelodau sefydlu ABF, Rosemarie Williams yn angerddol am hanes a dyfodol yr elusen.

Yn yr Ystafell Gelf, gallai gwesteion ychwanegu Addewid Iechyd Meddwl at garland i gefnogi a dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (Hydref 10). Gwnaethpwyd rhai addewidion gwych ac mae’n rhywbeth a fydd yn cael ei drysori a’i arddangos yn falch yn adeilad ABF.
Drwy gydol y dydd, roedd gwesteion yn gallu ymweld â’r gwahanol ystafelloedd o amgylch yr adeilad lle gallent ddysgu am Grŵp Rhandiroedd/Hapchwarae Bwrdd ABF, y Prosiect PRAMS, yn ogystal â chwrdd â Therapyddion Siarad ABF a chlywed mwy am y gwasanaethau un-i-un.

Hefyd, roedd yna gemau hwyliog y gallai pobl gymryd rhan ynddynt, gan gynnwys ‘Guess the ABF Baby’, ‘The Jammy Dodger Guessing Game’ a ‘The Screwball Scramble Challenge’.


A rhwng 12pm-3pm, er nad oedd y tywydd ar eu hochr, fe feiciodd aelodau ymroddedig tîm ABF, Matt Humphreys a Ben Williams 30 milltir i ddathlu’r pen-blwydd.


CODI £235


Cafwyd raffl hefyd a gododd y daith feicio noddedig a gweithgareddau eraill yn y digwyddiad gyfanswm o £235 a fydd yn mynd tuag at gefnogi pobl leol yn y gymuned.


Rhoddwyd gwobrau raffl gan Perfect Image Hair, EmzCakes, The Entertainer, Just Desserts (Tŷ Pawb), Candylicious (Tŷ Pawb), The Sugar Spot, Canolfan Hamdden Plas Madoc, Head Office Creative Hair, Bwyty Platiau Bach The Bank a Banana Bens.


Cyfrannodd staff, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr, tîm cymunedol y Co-op, CPD Brymbo, Plastipak, Asda Wrecsam, a busnesau lleol Bevsbeenbaking a Lakeside Bakes gacennau, melysion a lluniaeth.

Ychwanegodd Zoe: “Cawsom ein syfrdanu gan haelioni busnesau lleol, gwirfoddolwyr a staff a ymroddodd eu gwaith caled, eu hamser, eu hymdrech a’u harian i gyfrannu gwobrau raffl, cacennau, danteithion melys a diodydd ar gyfer y digwyddiad. Gwerthfawrogwyd cefnogaeth pawb yn fawr."


I ddysgu mwy am Advance Brighter Futures a’i wasanaethau ewch i www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk

Comments


bottom of page