top of page

Daw gwasanaeth PRAMS i Sir y Fflint i gefnogi lles rhieni


Mae elusen iechyd meddwl a lles Advance Brighter Futures (ABF) yn falch o fynd â’i wasanaeth poblogaidd PRAMS (Rhiant Gwydnwch a Chydfuddio) i ardal Sir y Fflint, gan ei fod yn ceisio cynnig help llaw i hyd yn oed mwy o rieni.


Mae PRAMS ar gael i famau a thadau a hoffai gael rhywfaint o gymorth ychwanegol, yn enwedig drwy heriau bod yn rhieni newydd. Mae wedi gweithredu’n llwyddiannus yn Wrecsam dros flynyddoedd lawer.


Derbyniodd ABF gyllid yn ddiweddar i ddod â PRAMS i Sir y Fflint, ac mae’r gwasanaeth ar gael ar hyn o bryd i unrhyw un sy’n byw yn ardal sir y Fflint.


Mae’n brosiect peilot chwe mis i ddechrau, a daw’r cyllid gan Gyngor Sir y Fflint, mewn partneriaeth â Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, drwy Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru.


“GALL UNRHYW UN GAEL EI EFFEITHIO”


Dywedodd Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF: “Mae heriau bod yn rhieni newydd yn real iawn, a gall y rhain effeithio’n negyddol ar iechyd meddwl a lles rhiant. Pan fydd hyn yn digwydd, yn aml ni fydd y rhiant yn gwybod ble y gall droi am help. Rydyn ni eisiau iddyn nhw wybod y gallan nhw droi atom ni.


“Mae Covid-19 wedi ychwanegu at yr heriau hyn dros y misoedd diwethaf, ac er ei fod wedi bod yn gyfnod anodd i bawb, ni allwn anwybyddu’r effaith y mae’r firws wedi’i chael ar rieni sydd wedi bod yn teimlo eu bod dan llawer o bwysau.


“Ein neges yw ‘peidiwch â theimlo cywilydd am yr hyn rydych chi’n ei deimlo a defnyddiwch ein cefnogaeth’. Os ydych chi’n teimlo eich bod chi’n cael trafferth, yn bendant nid chi yw’r unig un – gall unrhyw un gael ei effeithio. Y peth pwysicaf yw eich bod yn estyn allan atom ni.


“Rydyn ni’n gwybod pa mor ddefnyddiol y gall PRAMS fod, fel y gwelsom mae’n rhoi cymorth hanfodol i gynifer o rieni newydd a darpar rieni, ers 2014. Rydym wrth ein bodd y gallwn bellach ehangu PRAMS drwy ddod ag ef i Sir y Fflint, a helpu hyd yn oed mwy o rieni i ddelio â’r heriau hyn.”


SUT MAE PRAMS YN GWEITHIO?


Cynigir PRAMS yn Sir y Fflint drwy gymorth ar-lein, gan gynnwys:

  • Chi a’ch Bump – grŵp cymorth ar-lein ar gyfer rhieni sy’n disgwyl, unwaith yr wythnos ar draws pum wythnos

  • Chi a’ch Babi – grŵp cymorth ar-lein ar gyfer rhieni newydd (gyda babi hyd at 12 mis oed), unwaith yr wythnos ar draws chwe wythnos

  • Sesiynau Therapïau Siarad un-i-un ar-lein neu dros y ffôn, sydd ar gael i rieni o fewn plant hyd at 16 oed

  • Grŵp cymorth ar-lein misol

  • Grŵp cymorth Facebook

Os credwch y gallwch elwa o unrhyw un o’r rhain, gallwch lenwi ffurflen, sydd ar gael drwy wefan ABF.


Os hoffech gael rhywfaint o help i lenwi’r ffurflen, mae croeso i chi gysylltu â ni neu gallwch ofyn i’ch ymwelydd iechyd, y fydwraig neu’r meddyg teulu.


Gall y Ganolfan Gymorth Gynnar yn Sir y Fflint hefyd eich cynorthwyo gyda hyn. Os hoffech gael eu cymorth anfonwch e-bost at Hub@flvc.org.uk


“BYDDWCH I GYD YN DYSGU ODDI WRTH EICH GILYDD”


Dywedodd Vicky Holberry, sy’n gweithio ar PRAMS: “Yn y grwpiau cymorth rydym yn creu amgylchedd lle mae’r rhieni’n arwain y drafodaeth. Os ydych chi’n disgwyl plentyn, gall fod yn hawdd meddwl ‘ydw i’n mynd i fod yn ddigon da?’, ac yna ar ôl i’ch babi gyrraedd, gall llawer o amheuon eraill ymripio’n hawdd.


“Drwy rannu’n agored â phobl yn yr un sefyllfa – pwy fydd â llawer o’r un amheuon – fe welwch nad oes dim byd rhyfedd am yr hyn rydych chi’n ei brofi o gwbl, a byddwch i gyd yn dysgu oddi wrth eich gilydd. Mae’n rhwydwaith cymorth go iawn.”


“RYDYN NI’N DARPARU LLE DIOGEL”


Ychwanegodd Vicky: “Bydd eraill yn elwa mwy drwy ein cymorth un-i-un, a darperir hyn gan ein sesiynau Therapïau Siarad. Rydym bob amser yn ceisio gweithio gyda chi, ac yn cytuno ar yr hyn sydd orau i chi fel unigolyn yn gyntaf. Mae rhai pobl wedi dweud wrthym ein bod yn darparu lle diogel iddynt, ac mae hynny’n dangos pa mor bwysig yw’r gwasanaeth hwn.”


I gael rhagor o wybodaeth am PRAMS, anfonwch e-bost info@abfwxm.co.uk neu gallwch ein ffonio ar 01978 364777 am sgwrs anffurfiol.


Comments


bottom of page